CTY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG & CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Ha Noi Infraatucture and Architechture Investment Joint Stock Company