Thông báo tuyển dụng kỹ sư điện

09/04/2018

Yêu cầu : 7 năm kinh nghiệm về thiết kế, giám sát thi công, quản lý kỹ thuật của CĐT. Có Kinh nghiệm chủ trì thiết kế tối thiểu 5 DA chung cư hoặc VP trên 20 tầng. Có kinh nghiệm giám sát thi công quản lý kỹ thuật của CĐT tối thiểu 01 DA chung cư hoặc VP trên 20 tầng

Công việc : Quản lý công tác thiết kế; Tính toán bóc tách khối lượng; Lập tiêu chí kỹ thuật, tham gia lựa chọn nhà thầu; Kiểm soát chất lượng thi công phần Điện, điện nhẹ và thông tin liên lạc các DA. Thực hiện công tác thiết kế ĐHKK và thông gió các DA

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hcns@hateco.com.vn

Hoặc gửi hồ sơ bản cứng về địa chỉ: Phòng hành chính nhân sự - Công ty Hateco - Khu công nghiệp B, đường Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội.

© 2017 HATECO. ALL RIGHTS RESERVED